Từ thời điểm Giê-rô-bô-am qua đời cho đến khi Ê-li xuất hiện trước mặt A-háp, dân Y-sơ-ra-ên đã trải qua một sự suy đồi tâm linh không ngừng. Được cai trị bởi những người không kính sợ Đức Giê-hô-va và những người khuyến khích những hình thức thờ phượng kỳ […]

            Được đặt lên ngai bởi mười chi phái của Y-sơ-ra-ên mà đã nổi loạn chống lại nhà Đa-vít, Giê-rô-bô-am, tôi tớ trước đó của vua Sa-lô-môn, ở trong một vị trí dẫn đến những cuộc phục hưng khôn ngoan trong cả những vấn đề ngoài đời lẫn tôn giáo. Dưới […]

           “Đoạn, Sa-lô-môn an giấc cùng các tổ phụ người, và được chôn trong thành Đa-vít, cha người. Rô-bô-am, con trai người, cai trị thế cho người.” 1 Các-vua 11: 43.          Chẳng bao lâu sau khi lên ngôi, Rô-bô-am đã đi đến Si-chem nơi mà ông mong đợi sẽ nhận được […]

         Trong suốt thời trị vì của Sa-lô-môn Đức Giê-hô-va đã hiện ra cùng ông hai lần với những tán thành và khuyên bảo trong sự hiện thấy ban đêm tại Ga-ba-ôn, khi lời hứa về sự khôn ngoan, giàu sang và tôn trọng đi kèm với lời răn bảo phải duy trì […]

          ​  Nổi bật giữa những nguyên nhân chính mà đã đưa Sa-lô-môn vào lối sống xa hoa và cách cai trị áp bức là sự thất bại của người trong việc duy trì và nuôi dưỡng tinh thần hy sinh quên mình.           Tại chân núi […]

          ​    Trong khi Sa-lô-môn tôn cao luật lệ của thiên đàng thì Đức Chúa Trời đã ở với ông và ông được ban cho sự khôn ngoan để cai trị cả Y-sơ-ra-ên với sự công bằng và lòng nhân từ. Thoạt tiên, khi sự giàu có và danh vọng […]

          ​    Sa-lô-môn đã tiến hành một cách khôn ngoan kế hoạch mà vua Đa-vít đã ấp ủ rất lâu về việc xây dựng một đền thờ cho Đức Giê-hô-va. Suốt bảy năm, thành Giê-ru-sa-lem đầy ắp những người thợ bận rộn tham gia vào việc san bằng vùng đất […]

          ​    Trong thời trị vì của Đa-vít và Sa-lô-môn, dân Y-sơ-ra-ên trở nên cường thạnh giữa các dân tộc và có nhiều cơ hội để tạo nên một ảnh hưởng mạnh mẽ đại diện cho lẽ thật và sự công bình. Danh của Đức Giê-hô-va được tôn quí và […]

           Khi kết thúc một ngàn năm,* Đấng Christ trở lại thế gian cùng với những người đã được chuộc và đạo binh thiên sứ. Ngài ra lệnh cho những kẻ gian ác sống lại để nhận lãnh sự phán quyết cho các tội lỗi của mình. Họ bước đến, nhiều […]

Categories: Ngày Hy Vọng

           Khi những luật bảo vệ nhân quyền bị tước đi khỏi những người vâng giữ luật pháp của Đức Chúa Trời, thì cùng lúc đó, ở nhiều nơi khác nhau trên đất, sẽ dấy lên phong trào nhằm tiêu diệt họ. Khi thời hạn chỉ định trong những sắc lệnh […]

Categories: Ngày Hy Vọng
  • Categories

  • Liên Hệ

    Email: theheritagekeepers247@gmail.com