Author: Genre:
Rating

 

CÂU CHUYỆN CỨU CHUỘC

Sự đau buồn bao trùm thiên đàng, khi tất cả nhận ra rằng loài người đã lạc mất. Thế giới mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng sẽ đầy dẫy những con người hư mất mà chắc chắn sẽ đi đến sự lao khổ, bệnh tật và chết chóc, không có lối thoát nào cho kẻ phạm tội. Cả gia đình A-đam phải chết…

 

Đoạn Ngài thông báo cho đoàn thiên binh rằng có một lối thoát đã được thực hiện cho loài người lạc mất. Ngài nói với họ rằng Ngài đã khẩn nài với Cha Ngài và đã cầu xin được dâng hiến mạng sống mình để làm của chuộc và nhận sự tuyên án của sự chết trên chính bản thân Ngài, để qua Ngài mà con người có thể tìm được sự tha thứ. Để qua những công trạng của huyết Ngài và bằng sự vâng phục theo luật pháp của Đức Chúa Trời, mà họ có thể được ơn của Đức Chúa Trời, được đem vào cảnh vườn xinh đẹp và được ăn trái của cây sự sống.

Download tài liệu

Leave a Reply


  • Categories

  • Liên Hệ

    Email: theheritagekeepers247@gmail.com