Author: Ellen G. White Genre:
Rating

Lời Giới Thiệu

CON ĐƯỜNG BÌNH AN là quyển sách nổi bật trong các loại sách Cơ Đốc giáo. Sách bán rất chạy từ lần ấn hành đầu tiên bằng Anh ngữ, vào năm 1890. Từ đó số độc giả càng ngày càng cao. Các nhà xuất bản đã phát hành hằng triệu quyển, cho lưu hành khắp thế giới với các bản dịch của tám mươi lăm ngôn ngữ khác nhau.

CON ĐƯỜNG BÌNH AN đưa độc giả đến Đấng có thể thỏa mãn mọi nhu cầu của tâm hồn. Quyển sách nầy là chỉ-đạo-viên chắc chắn, giúp những bàn chân e ngại, ngập ngừng đầy hoài nghi mạnh bước trên con đường bình an. Nó chỉ cho con người đến nhịp cầu nối liền giữa hai đầu cầu—thiên đàng và hạ giới—đã bị tội lỗi xen vào ngăn cách bấy lâu nay. Nó hướng dẫn từng nấc một cho những ai tìm kiếm sự công bình và nét trọn lành trong bản tánh. Nó giúp ta hưởng được kinh nghiệm quí báu trong Đấng Cơ-Đốc và đưa ta đến sự đầu phục Chúa hoàn toàn.

Sở dĩ nó có ảnh hưởng lớn lao như vậy vì nó phát xuất từ ngòi bút của bà Ellen G. White (1827-1915), một người hiến dâng trọn đời cho công việc của Đức Chúa Trời. Bà từng đến tận nơi để lo việc Chúa ở Âu, Mỹ, Úc-châu. Mỗi lần bà giảng dạy có hằng ngàn người đến nghe. Tác phẩm của bà đã ấn hành trên 50 quyển vừa lớn vừa nhỏ, trong các lãnh vực quan trọng như tôn giáo, giáo dục, sức khỏe, gia đình, đời sống Cơ Đốc thực hành v. v…

Cho ấn hành bản dịch Việt-ngữ nầy, chúng tôi mong được góp một phần nhỏ vào tủ sách Cơ Đốc giáo, để đem sứ mạng bác ái và nhân từ đến mọi tâm hồn đang khao khát chân lý.

Lê Văn Khoa

Download tài liệu

Leave a Reply


  • Categories

  • Liên Hệ

    Email: theheritagekeepers247@gmail.com