Author: Genre:
Rating

“Những tiên tri và các vua”

Quyển 1

“Đức Giê-hô-va phán như vầy: Người khôn chớ khoe sự khôn mình; người mạnh chớ khoe sự mạnh mình; người giàu chớ khoe sự giàu mình. Nhưng kẻ nào khoe, hãy khoe về trí khôn mình biết Ta là Đức Giê-hô-va, là Đấng làm ra sự thương xót, chánh trực, và công bình trên đất; vì Ta ưa thích những sự ấy, Đức Giê-hô-va phán vậy.” Giê-rê-mi 9: 23, 24.

                                                                            

Download tài liệu

Leave a Reply


  • Categories

  • Liên Hệ

    Email: theheritagekeepers247@gmail.com