Khi kết thúc một ngàn năm,* Đấng Christ trở lại thế gian cùng với những người đã được chuộc và đạo binh thiên sứ. Ngài ra lệnh cho những kẻ gian ác sống lại để nhận lãnh sự phán quyết cho các tội lỗi của mình. Họ bước đến, nhiều […]

Categories: Ngày Hy Vọng

           Khi những luật bảo vệ nhân quyền bị tước đi khỏi những người vâng giữ luật pháp của Đức Chúa Trời, thì cùng lúc đó, ở nhiều nơi khác nhau trên đất, sẽ dấy lên phong trào nhằm tiêu diệt họ. Khi thời hạn chỉ định trong những sắc lệnh […]

Categories: Ngày Hy Vọng

           Lời hứa về sự đến lần thứ hai của Chúa Cứu Thế để hoàn tất công việc cứu chuộc vĩ đại là trọng tâm của Kinh Thánh. Từ Ê-đen, những đứa con của đức tin đã chờ đợi sự đến của Đấng Đã Hứa mang họ quay trở về Thiên […]

Categories: Ngày Hy Vọng

           Bổn phận thờ phượng Đức Chúa Trời được dựa trên thực tế Ngài là Đấng Tạo Hóa. “Hãy đến, cúi xuống mà thờ lạy. Khá quì gối xuống trước mặt Đức Giê-hô-va, là Đấng Tạo Hóa chúng tôi!” Thi-thiên 100:3; 95:6.          Trong Khải-huyền đoạn 14, con […]

Categories: Ngày Hy Vọng

             Dân sự của Đức Chúa Trời được dạy dỗ Kinh Thánh như là sự bảo vệ của họ để chống lại quyền lực lừa dối của các thần mờ tối. Sa-tan sử dụng bất cứ công cụ nào có thể được, để ngăn chận con người về sự hiểu biết […]

Categories: Ngày Hy Vọng

           Bất cứ nơi đâu khi Lời của Đức Chúa Trời được rao giảng một cách chính xác, thì kết quả sau đó sẽ chứng thực nguồn gốc thánh của nó. Những tội nhân cảm thấy lương tâm của họ bị ray rức. Trí và lòng của họ bị cáo trách vì những tội lỗi […]

Categories: Ngày Hy Vọng

           Giáo lý về sự bất tử tự nhiên, lúc đầu được mượn từ triết lý ngoại giáo và trong thời kỳ đen tối của sự đại bội đạo đã sáp nhập vào niềm tin Cơ Đốc, thay thế cho lẽ thật rằng “kẻ chết chẳng biết chi hết”. Truyền-đạo 9:5. Vô số người đã […]

Categories: Ngày Hy Vọng

           Sa-tan đã xúi giục sự phản loạn trên thiên đàng, nó mong muốn mang các cư dân trên đất kết hợp trong trận chiến của nó với Đức Chúa Trời. A-đam và Ê-va đã từng hạnh phúc tuyệt đối khi vâng theo luật pháp của Chúa—một lời chứng kiên định chống lại lời tuyên […]

Categories: Ngày Hy Vọng

           Trận chiến khốc liệt giữa Đấng Christ và Sa-tan đang mau chóng đến hồi kết, và kẻ ác sẽ cố gắng hết mức để đánh bại công việc của Chúa đang làm thay cho loài người.  Để giữ cho loài người ở trong sự tối tăm và phi lý cho đến khi sự trung […]

Categories: Ngày Hy Vọng

           “Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người”. Sáng-thế Ký 3:15. Sự thù nghịch này không phải là tự nhiên. Khi vi phạm luật pháp thiêng liêng, bản tánh của […]

Categories: Ngày Hy Vọng
  • Categories

  • Liên Hệ

    Email: theheritagekeepers247@gmail.com