BẢN CHẤT CỦA SỰ MÂU THUẪN—11

       Ý muốn của con người thì mạnh mẽ, và luôn nỗ lực để khuất phục mọi thứ cho các mục đích của nó. Nếu nó được gia nhập về phía của Đức Chúa Trời và của điều thiện, thì bông trái của Đức Thánh Linh sẽ xuất hiện trong cuộc sống; và Đức Chúa Trời đã ban “vinh hiển, tôn trọng cùng sự bình an cho mọi người làm lành”.

       Khi Sa-tan được cho phép để đúc nặn ý muốn, nó sẽ sử dụng ý muốn cho mục đích của nó. Nó khơi gợi những học thuyết bất tín, và khuấy động tấm lòng con người để tranh chiến nghịch lại với lời của Đức Chúa Trời. Với nỗ lực dai dẵng và kiên trì, nó tìm cách để truyền cảm hứng cho con người những năng lực ganh ghét và đối lập với Đức Chúa Trời, và sắp đặt họ trong tư thế đối lập với các thể chế và đòi hỏi của thiên đàng cùng các sự hoạt động của Đức Thánh Linh. Nó tuyển mộ mọi trung gian xấu xa dưới chuẩn mực của mình, và đem chúng vào trong chiến trường dưới sự lãnh đạo của nó, để dùng cái ác chống lại cái thiện.

Lời kêu gọi chống lại các quyền lực của ma quỉ

       Công việc của Sa-tan là hạ bệ Đức Chúa Trời khỏi tấm lòng, và uốn nắn bản tánh con người vào trong hình ảnh méo mó của nó. Nó khuấy động mọi xu hướng gian ác, thức tỉnh những sự đam mê và tham vọng không thánh khiết. Nó tuyên bố, ‘Ta sẽ ban cho ngươi mọi quyền lực, danh vọng, sự giàu có và các vui thú tội lỗi này,’ nhưng điều kiện của nó là sự liêm chính phải chịu nhún nhường, lương tâm bị cùn đi. Như thế nó làm thoái hóa mọi năng lực của con người, và đưa họ vào trong sự giam cầm của tội lỗi.

       Đức Chúa Trời kêu gọi con người hãy chống lại những quyền lực của ma quỉ. Ngài phán, “Vậy, chớ để tội lỗi cai trị trong xác hay chết của anh em, và chớ chiều theo tư dục nó. Chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi, như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như chết mà nay trở nên sống, và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình”.

       Đời sống Cơ Đốc nhân là một cuộc chiến. Nhưng “chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy”. Trong sự xung đột giữa sự công bình và không công bình này, chúng ta chỉ có thể thành công bởi sự trợ giúp thiên thượng. Ý muốn hạn chế của chúng ta phải đầu phục ý muốn của Thượng Đế; ý muốn con người phải hòa hợp với thiên đàng. Điều này sẽ đem Đức Thánh Linh đến để giúp đỡ chúng ta; và mọi sự xâm chiếm sẽ có khuynh hướng khôi phục lại tài sản được trả giá của Đức Chúa Trời, để tái tạo lại ảnh tượng của Ngài trong tâm hồn.

Sự trợ giúp của Đức Thánh Linh

       Đức Chúa Jêsus hành động qua Đức Thánh Linh; bởi Đức Thánh Linh là Đấng đại diện của Ngài. Qua Thánh Linh, Ngài truyền đời sống tâm linh vào trong tâm hồn, kích thích những năng lực của nó cho điều tốt, làm sạch nó khỏi sự vẩn đục đạo đức, và ban cho nó một sự phù hợp với nước Ngài. Đức Chúa Jêsus có rất nhiều ơn phước để ban cho, những ơn dư dật để phân phát giữa con người. Ngài là Đấng Mưu Luận lạ lùng, vô đối trong sự khôn ngoan và sức mạnh; và nếu chúng ta thừa nhận quyền lực của Thánh Linh Ngài, và đầu phục để được uốn nắn bởi Thánh Linh, chúng ta sẽ đứng trọn vein trong Ngài. Đây quả là một tư tưởng! Trong Đấng Christ có “sự đầy dẫy của bổn tánh Đức Chúa Trời … Anh em lại nhờ Ngài mà có được đầy dẫy mọi sự”. Tấm lòng của con người sẽ không bao giờ biết được hạnh phúc cho đến khi nó đầu phục để được uốn nắn bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh làm cho linh hồn được đổi mới phù hợp với Đấng gương mẫu, Đức Chúa Jêsus Christ. Qua ảnh hưởng của Đức Thánh Linh, sự thù địch chống lại Đức Chúa Trời được thay đổi thành đức tin và tình yêu thương, và sự kiêu ngạo thành sự hạ mình. Linh hồn lĩnh hội vẻ đẹp của lẽ thật, và Đấng Christ được tôn trọng trong sự tuyệt diệu và trọn vẹn của bản tánh. Khi những sự thay đổi này được thực hiện, các thiên sự bỗng thốt lên bài hát với sự vui sướng vô ngần, Đức Chúa Trời và Đấng Christ vui mừng trước những linh hồn được nhào nặn theo gương mẫu thiên đàng.

Giá của chiến thắng

       Chiến trận giữa thiện và ác không trở nêm kém mãnh liệt hơn là nó đã từng trong những ngày của Đấng Cứu Chuộc. Con đường về thiên đàng thì giờ nay không bằng phẳng hơn là nó đã từng trước đây. Mọi tội lỗi của chúng ta phải được cất đi. Mọi sự nuông chiều yêu thích ngăn cản sự tăng trưởng tâm linh của chúng ta phải bị cắt đứt. Con mắt bên hữu hoặc tay hữ phải hy sinh, nếu nó khiến cho chúng ta vi phạm. Chúng ta có sẵn sàng từ bỏ sự khôn ngoan của chính mình, để nhận lãnh thiên quốc như một đứa trẻ? Chúng ta có sẵn sàng xa lìa sự tự xưng công bình của mình chăng? Chúng ta có sẵn sàng để hy sinh sự tán thành của con người? Giá của sự sống đời đời là vô đối. Chúng ta có sẵn sàng để chào đó sự trợ giúp của Đức Thánh Linh, và cũng cộng tác với sự giúp đỡ ấy, dùng hết nỗ lực và thực hiện những sự hy sinh tương xứng với giá trị của mục đích để đạt được không?”—Review and Herald, ngày 10 tháng 2 năm 1903.

Leave a Reply


  • Categories

  • Liên Hệ

    Email: theheritagekeepers247@gmail.com