SỰ SÙNG BÁI TRANG PHỤC– 122

       ​   Sự sùng bái trang phục là một căn bệnh đạo đức. Nó không đươc đưa vào đời sống  mới. Trong đa số các trường hợp, sự phục tùng tới những yêu cầu phúc âm sẽ đòi hỏi một sự thay đổi đã được quyết định trong cách ăn mặc.

       ​   Không nên có sự bất cẩn trong cách ăn mặc. Vì danh của Đấng Christ, chúng ta là những nhân chứng của Ngài, chúng ta nên tìm kiếm để làm vẻ ngoài của ta tươm tất nhất. Trong sự chi tiết liên quan đến trang phục của những người hầu việc trước mặt Ngài. Vì thế chúng ta được dạy rằng Ngài có một sự quan tâm liên quan đến cách ăn mặc của những người hầu việc Ngài. Những sự hướng dẫn rất cụ thể đã được ban cho liên quan đến những áo choàng của A-rôn, bởi vì quần áo của ông là những biểu tượng, cho nên quần áo của những người đi theo Đấng Christ nên được là những biểu tượng. Trong tất cả mọi thứ chúng ta phải là người đại diện của Đức Chúa Trời. Bề ngoài của ta ở mọi khía cạnh nên được đánh dấu bởi sự gọn gàng, nhu mì và tinh khiết. Nhưng lời của Đức Chúa Trời thì không đưa ra sự chấp thuận nào cho việc thay đổi bề ngoài vì mục đích thời trang, để chúng ta có thể xuất hiện giống như thế gian. Những Cơ Đốc Nhân thì không trang trí bản thân với sự ăn m ặc quý giá hoặc trang sức đắt tiền.

       ​   Lời của Kinh Thánh liên quan đến quần áo phải được cân nhắc cẩn thận. Chúng ta phải hiểu điều đó thì được Chúa của thiên đàng coi trọng kể cả việc ăn mặc của thân thể. Tất cả những ai chân thành tìm kiếm ân điển của Đấng Christ sẽ lắng nghe những lời chỉ dẫn quí báu được soi dẫn bởi Đức Chúa Trời. Thậm chí phong cách ăn mặc sẽ bày tỏ lẽ thật của tin lành.—“Testimonies for the Church”, quyển 6, trang 96.

 

Leave a Reply


  • Categories

  • Liên Hệ

    Email: theheritagekeepers247@gmail.com