NHỮNG VỊ KHÁCH KHÔNG TÍN NGƯỠNG-147

        Thật là không an toàn cho Cơ Đốc nhân để chọn một xã hội của những người mà không có sự giao kết với Chúa, và đường lối họ thì không làm hài lòng Chúa. Vâng bao nhiêu người tự xưng là Cơ Đốc nhân mạo hiểm khu vực cấm này. Nhiều người mời bà con họ đến nhà mình, là những người kiêu ngạo, tầm thường, và không tín ngưỡng; và thường thì thí dụ và sự ảnh hưởng của những vị khách không tín ngưỡng này lại tạo nên các ấn tượng khó phai trong trí óc của con cái trong gia đình họ. Sự ảnh hưởng mà vì thế được áp dụng thì giống với kết quả từ sự giao kết của người Hê-bơ-rơ với những người Ca-na-an không tin kính.

      Nhiều người nhận thấy rằng họ phải nhượng bộ để làm vui lòng những người bà con và bạn bè không tín ngưỡng của họ. Trong khi không phải luôn dễ dàng để làm điều này, một sự nhượng bộ sẽ chuẩn bị đường lối cho một sự nhượng bộ khác, cho đến khi những người mà đã từng là những tín đồ chân thật của Đấng Christ trong đời sống và bản tính, lại thừa nhận những phong tục của thế gian. Sự kết nối với Chúa bị phá vỡ. Họ là những Cơ Đốc nhân chỉ trên danh nghĩa. Khi thì giờ thử thách đến gần, rồi hy vọng họ được thấy là không có cơ sở. Họ đã bán chính họ và con cái mình cho kẻ thù nghịch. Họ đã làm ô danh Chúa và trong sự mặc thị của sự phán xét công bình Ngài, họ sẽ gặt những gì mình đã gieo. Đấng Christ sẽ nói với họ như Ngài đã nói với tổ tiên Y-sơ-ra-ên rằng, “Song các ngươi không có vâng theo lời phán của Ta. Tại sao các ngươi đã làm điều đó?”—“The Signs of the Times”, ngày 2 tháng 6 năm 1881.

Leave a Reply


  • Categories

  • Liên Hệ

    Email: theheritagekeepers247@gmail.com