GIÁO DỤC CHO SỰ VĨNH CỬU—50

       Sứ đồ Giăng viết, “Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta đã viết cho các ngươi, vì các ngươi là mạnh mẽ, Lời Đức Chúa Trời ở trong các ngươi, và các ngươi đã thắng được ma quỷ”. Và sứ đồ Phao-lô đã thúc đẩy Ti-mô-thê hãy truyền bảo những người trẻ tuổi phải “có tài trí”. Hãy nâng cao tâm hồn của bạn để trở nên như Đa-ni-ên – một tôi tớ trung thành và kiên định của Đức Giê-hô-va vạn quân. Hãy cân nhắc cẩn thận về đường lối của chân mình; bởi các bạn đang đứng trên đất thánh và các thiên sứ của Đức Chúa Trời đang ở xung quanh các bạn.

       Đúng là bạn nên cảm thấy rằng mình phải leo lên đến vòng cao nhất của cái thang của sự học vấn. Triết học và lịch sử là những học hỏi quan trọng; những sự hy sinh về thời gian và tiền bạc của bạn sẽ chẳng có ích lợi gì nếu không sử dụng những tri thức của mình để tôn vinh Đức Chúa Trời và cho lợi ích của nhân loại. Trừ khi kiến thức về khoa học là một bàn đạp để đạt được những mục đích cao cả nhất thì nó cũng chẳng có giá trị gì.

       Giáo dục mà không cung cấp kiến thức lâu dài đến sự vĩnh cửu thì chẳng có kết quả gì. Trừ khi bạn giữ thiên đàng và tương lai cùng sự sống đời đời trước mặt mình, thì những thành đạt của bạn sẽ không có giá trị vĩnh cửu. Nhưng nếu Đức Chúa Jêsus là giáo sư của bạn, không chỉ đơn giản là một ngày của tuần lễ, nhưng mỗi ngày, mỗi giờ, thì bạn có thể có được sự mỉm cười của Ngài trên bạn trong việc đeo đuổi theo những học thức văn chương. –“Fundamentals of Christain Education”, trang 191, 192.

Leave a Reply


  • Categories

  • Liên Hệ

    Email: theheritagekeepers247@gmail.com