PHỤC VỤ TRONG NHỮNG CHUYÊN MÔN KHÁC NHAU—63

       ​ Đức Chúa Trời kêu gọi những Mục Sư, những người giúp việc tin lành và những người thư báo truyền đạo. Những thanh niên nam nữ của chúng ta hãy đi ra như là những người thư báo truyền đạo, những nhà ttruyền giáo và những người giúp việc tin lành cùng với những người làm việc cho kinh nghiệm -những người có thể chỉ cho họ làm thế nào để lao động một cách thành công. Hãy để những người thư báo truyền đạo đem nhưng ấn phẩm của chúng ta từ nhà này sang nhà kia. Khi cơ hội đến, hãy để họ nói về lẽ thật của thời kỳ này cho những người mà họ gặp và hãy hát cũng như là cầu nguyện với những người đó. Khi công việc của Đức Chúa Trời được chúng ta thực hiện một cách hăng hái và đúng phương pháp, thì sẽ gặt hái một mùa gặt linh hồn.

       ​ Luôn có chỗ trong công việc của Đức Chúa Trời cho tất cả những ai đầy dãy tinh thần quên mình. Đức Chúa TRời đang kêu gọi người nam, người nữ -những người sẵn sang quên mình vì người khác, sẳn sang hiến dâng tất cả những gì họ có cũng như là bản than họ cho công việc của Ngài. Những người đang cần là những người mà khi đương đầu với những sự khó khăn sẽ vững vàng tiến bước và nói rằng, Chúng ta sẽ không thất bại hay sẽ trở nên nản lòng. Những người đang cần là những người sẽ củng cố và xây dựng công việc mà những người khác đang cố thực hiện. –Review and Herald, ngày 28 tháng 4 năm 1904.

Giành được hiệu quả

       ​ Trong công việc này, cũng như trong mọi công việc khác, sự tinh sảo có được từ trong chính công việc. Chính là nhờ sự rèn luyện từ những bổn phận thông thường trong cuộc sống và trong sự phục vụ những người khó khăn và đau khổ mà hiệu quả được đảm bảo. –“Education”, trang 268.

Leave a Reply


  • Categories

  • Liên Hệ

    Email: theheritagekeepers247@gmail.com