VIỆC SỬ DỤNG ÂM NHẠC KHÔNG ĐÚNG CÁCH—97

       ​   Các thiên sứ đang bay lượn xung quanh một điểm kia. Các thanh niên đang tập hợp ở đó; có âm vang của lời ca và hạc cụ. Những Cơ Đốc nhân đang nhóm lại ở đó, nhưng bạn nghe được những gì? Đó là một bài hát -một bài ca phù phiếm, thích hợp với sàn nhảy. Kìa, các thiên sứ trong sạch tập hợp ánh sáng của mình lại gần họ hơn và sự tăm tối bao phủ những người chốn ấy. Các thiên sứ rời khỏi quang cảnh đó. Trên gương mặt họ đầy sự đau buồn. Kìa, họ đang khóc. Tôi thấy điều này lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong suốt những hàng ngũ của những người giỡ ngày Sa-bát. Âm nhạc đã chiếm những thì giờ mà lẽ ra nên dành để cầu nguyện. Âm nhạc là thần tượng mà rất nhiều Cơ Đốc nhân tự xưng rằng mình giữ ngày Sa-bát đã thờ phượng. Sa-tan không phản đối về âm nhạc nhưng nó có thể thông qua kênh ấy, có được lối vào tâm trí của thanh niên. Bất kì việc gì phù hợp với mục đích của nó sẽ làm trệch hướng tâm trí khỏi Đức Chúa Trời, và chiếm hữu thời gian lẽ ra nên dành để phục vụ Ngài. Nó hành động qua những phương tiện mà sẽ đưa ra một ảnh hưởng mạnh nất nhằm giữ một số lượng lớn nhất trong sự vui thú si mê, trong khi họ tê liệt bởi quyền lực của nó. Khi nhìn từ khía cạnh tốt thì âm nhạc là một ơn phước, nhưng nó thường trở nên một trong những tác nhân quyến rũ nhất của Sa-tăn để đánh bẫy linh hồn. Khi bị lạm dụng, nó đưa bản tánh không thánh sạch đến sự kiêu ngạo, hư không và ngu dại. Khi cho phép nó chiếm chỗ của lòng tôn kích và sự cầu nguyện, thì đó là một sự rủa sả. Những thanh niên nhóm họp lại để ca hát và mặc dù tự xưng mình là những Cơ Đốc nhân, họ thường sỉ nhục Đức Chúa Trời và đức tin của mình bởi những cuộc trò chuyên phù phiếm và bởi những lựa chọn âm nhạc của mình. Nhạc thánh thì không vừa với sở thích của họ. Tôi được hướng dẫn đến những sự dạy dỗ rõ ràng của Lời Đức Chúa Trời mà đã bị phớt lời. Trong kỳ phán xet, tất cả những lời soi dẫn này sẽ kết án những ai không nghe theo đó. –“Testimonies for the Church”, quyển 1, trang 506.

Âm Nhạc Là Một Quyền Lực Cho Sự Tốt Lành

       ​   Âm nhạc có thể được khiến trở nên một quyền lực vĩ đại cho sự tốt lành; tuy nhiên chúng ta không sử dụng hết mức phương cách thờ phượng này. Việc ca hát thường được thực hiện từ sự bốc đồng hoặc để đáp ứng những trường hợp đặc biệt, và nhiều lúc khác thì những người hát đã vấp váp khiến cho âm nhạc mất đi ảnh hưởng thích đáng của nó trên tâm trí của người hiện diện. Âm nhạc nên có sự xinh đẹp, cảm động và quyền lực. Hãy cất giọng trong những bài hát ngợi khen và tôn kính. Nế khả thi, hãy dùng những nhạc cụ trợ giúp và hãy dâng sự hoà hợp vẻ vang lên cho Đức Chúa Trời như một của tế lễ có thể chấp nhận được. –“Testimonies for the Church”, quyển 4, trang 71.

Leave a Reply


  • Categories

  • Liên Hệ

    Email: theheritagekeepers247@gmail.com